• 03537258121 / 03535264850-60
  • info@kbeco.ir

گردهمایی تجلیل از اعضای شرکت اقتصاد دانش بنیان به عنوان جوانان برگزیده شهرستان یزد

چهارشنبه 15 تیر 1401 اخبار شرکت

گردهمایی تجلیل از اعضای شرکت اقتصاد دانش بنیان به عنوان جوانان برگزیده شهرستان یزد

گردهمایی تجلیل از اعضای شرکت اقتصاد دانش بنیان به عنوان جوانان برگزیده شهر